Användarvillkor

Senast uppdaterad: 2020-09-06

Tack för att du använder LeadPilot.

Vänligen läs dessa villkor noggrant. Dessa användarvillkor (hädanefter “Villkor” eller “Avtal”) tillämpas vid nyttjande och åtkomst av vår hemsida https://leadpilot.com (hädanefter ”Hemsida”), vår app https://app.leadpilot.com (hädanefter ”App”) samt produkterna och tjänsterna vi tillhandahåller genom dessa medier (gemensamt benämnda ”Tjänster”).

Appen är en webbplattform som hittar och kontaktar potentiella leads automatiskt med artificiell intelligens i kombination med dagsfärsk företagsdata.

Det är viktigt för oss att våra villkor och riktlinjer är tydliga och transparenta. Om du har några frågor om Villkoren, vänligen kontakta oss på info@leadpilot.com.

1. Godkännande av användarvillkoren

LeadPilot AB, org. nr. 559203-9704 (hädanefter “LeadPilot”, ”vi” eller ”oss”) förser användare (hädanefter ”Kund” eller ”du”), gemensamt benämnda “Parterna”, med våra Tjänster. Genom nyttjandet av Tjänsterna samtycker du till att vara bunden av dessa Villkor, inkluderat vår integritetspolicy (https://leadpilot.com/integritetspolicy), Cookies Policy (https://leadpilot.com/cookies), båda inkluderat häri genom referens, och personuppgiftsbiträdesavtalet.

Om du accepterar dessa Villkor på uppdrag av ett företag eller annan juridisk enhet fastställer du att du har behörighet att binda sådan enhet och dess dotterbolag till dessa Villkor. Om sådant är fallet refererar termerna ”Kund” and ”du” till sådan enhet och dess dotterbolag. Har du inte denna behörighet, eller om du inte samtycker till samtliga Villkor, har du ej rätt till åtkomst eller rätt att nyttja Tjänsterna.

2. Ändringar av användarvillkoren

Från en tid till en annan kan LeadPilot komma att ändra dessa Villkor. Senaste revideringsdatum för Villkoren anges högst upp på sidan. Du ansvarar för att granska eventuella uppdateringar av Villkoren och kontakta oss för att uppdatera din e-postadress. Ditt fortsatta nyttjande av våra Tjänster bekräftar att du godkänner att vara bunden till den senaste revideringen av dessa Villkor.

I händelse av att LeadPilot gör framtida ändringar av dessa Villkor (annat än en ändring av LeadPilots adress för varsel), kan du motsätta dig en sådan ändring genom att skicka ett skriftligt meddelande inom 30 dagar efter det att ändringen skett till LeadPilots adress för varsel, och i sådant fall kommer ditt konto omedelbart att inaktiveras och detta Avtal, som var i kraft omedelbart före ändringarna du motsatte dig, kommer fortsätta gälla. Vi åtar oss att i god tro anstränga oss för att lösa tvisten direkt och återaktivera ditt konto.

3. Begränsningar och krav

3.1. Berättigande

Genom att registrera ett konto hos LeadPilot (hädanefter “Konto”) eller genom att nyttja våra Tjänster bekräftar och garanterar du att:
 • du är arton (18) år eller äldre;

 • du godkänner Villkoren;
 • du tidigare inte varit avstängd eller borttagen från våra Tjänster; och
 • 
att du uppger exakt, sanningsenlig, uppdaterad och fullständig kontakt- och faktureringsinformation.

3.2. Godtagbar användning

Ditt nyttjande av våra Tjänster omfattas av ditt fortsatta godkännande av riktlinjerna angivna i tillhörande dokumentation, vilket inkluderar avtalsförslaget, tjänstebeskrivningar, prisinformation och användarguider som vi tillhandahåller via våra Tjänster, som kan uppdateras från en tid till en annan. Dessutom samtycker, bekräftar och garanterar du att du följer kraven i denna sektion.

Du förstår och samtycker till att du är ansvarig för dina egna handlingar och utelämnanden. LeadPilot förbehåller sig rätten att radera eller inaktivera åtkomst till Konton som bryter mot dessa Villkor.

Förbjudet innehåll:

 • E-post som säljer olagliga tjänster eller varor.
 • E-post som bryter mot CAN-SPAM lagar.

 • Pornografiskt/sexuellt innehåll.

Förbjudna handlingar:

 • Användning av missledande eller felaktiga namn, adresser, e-postadresser, ämnesrader, eller annan missledande eller felaktig information i Tjänsterna eller i e-post skickade genom Tjänsterna.
 • Åtkomst eller nyttjande av våra Tjänster i syfte att skapa en konkurrerande produkt eller tjänst.
 • Försök att rekonstruera eller återskapa någon del av våra Tjänster.
 • Medverka i aktiviteter som kan orsaka LeadPilot eller en tredje part skada eller förlust.
 • Samla eller spara data, information eller innehåll från våra Tjänster genom manuell eller automatiserad mjukvara (inkluderande ”bots” ”scrapers” ”crawlers” och ”spiders”).
 • Använda våra Tjänster i någon form av olaglig verksamhet.

3.3. Konto och lösenord

Du är ansvarig för att bibehålla ditt lösenords sekretess. Du är även ansvarig för alla Konton du har tillgång till och den aktivitet som sker där, även om du själv inte har godkänt aktiviteten. Du ska meddela oss direkt om obehörig åtkomst eller användning av ditt Konto. Vi ansvarar inte för några förluster relaterade till stulna eller hackade lösenord.

Vi har inte tillgång till ditt nuvarande lösenord. Av säkerhetsskäl tillhandahåller vi endast instruktioner om hur du återställer ditt lösenord.

3.4. Rapportering av missbruk

Om du misstänker att någon bryter mot dessa Villkor, vänligen meddela oss omgående. Om du mottar e-post som bryter mot Villkoren eller Godtagbar användning och som du misstänker kommer från ett LeadPilot-konto, vänligen meddela oss i detta fall också, på info@leadpilot.ai.

4. Tredjepartsapplikationer

4.1. Nyttjande av tredjepartsapplikationer

Tjänsterna kan vara kompatibla eller lämpliga i anslutning med tredjepartsapplikationer eller tjänster. Nyttjande av någon sådan tredjepartsapplikation eller tjänst, och utbyte av data mellan dig och någon annan part, sker endast mellan dig och den parten.

Vi varken ansvarar eller stödjer tredjepartsapplikationer, tjänster eller länkade hemsidor.

4.2. Integration med tredjepartsapplikationer

Tjänsterna kan innehålla funktioner designade att samverka med tredjepartsapplikationer (exempelvis Google OAuth). För att använda dessa funktioner kan tillgång till tredjepartsapplikationer från respektive leverantörer krävas av dig, samt ditt godkännande att bevilja oss tillgång till relevant(a) konto(n) hos de andra applikationerna.

Om leverantören av den andra applikationen av rimlig anledning återkallar åtkomst som krävs för integration med motsvarande Tjänst kan vårt tillhandahållande av respektive funktionalitet i Tjänsten upphöra, utan att du har rätt till någon form av återbetalning, kredit eller annan ersättning.

5. Betalning

5.1. Avgifter

Du samtycker till att betalning av avgifter sker enligt de priser som anges för Tjänsterna på https://leadpilot.ai/pris, om inte annat anges i ett avtalsförslag. Priset för rörliga avgifter uppdateras kontinuerligt enligt tidigare angivna priser på https://leadpilot.ai/pris, eller i avtalsförslaget, och återställs varje kalendermånad.

Var Kund är ansvarig för att betalningen av de avgifter som anges i svenska kronor (SEK) på fakturan sker i tid. Genom nyttjandet av våra Tjänster förstår, samtycker och godkänner du att våra avgifter ej kan avskrivas efter fakturering, att betalda avgifter ej är återbetalningsbara och att alla betalningar måste betalas i sin helhet.

5.2. Sena betalningar

Om din betalning inte sker i tid, oavsett anledning, debiterar vi dig automatisk, och du är automatiskt ansvarig, för alla tillägg, administrationsavgifter, behandlingsavgifter och böter. Dessutom förbehåller vi oss rätten att inaktivera eller radera ditt Konto efter tio dagars varsel.

Denna sektion (5.2. Sena betalningar) ska alltid gälla om inget annat är överenskommet mellan Parterna.

5.3. Framtida funktionalitet

Du godkänner att dina köp ej är betingade med leverans av framtida funktionalitet, eller muntliga eller skriftliga utlåtanden gällande framtida funktionalitet.

5.4. Skatter

Genom nyttjandet av våra Tjänster förstår och samtycker du till att våra avgifter inte inkluderar några skatter, bidrag, statliga tillägg, mervärdesskatt eller försäljningsskatt (benämns gemensamt “Skatter”). Du är ensam ansvarig för att betala alla tillämpliga Skatter i samband med nyttjandet av våra Tjänster.

6. Rättigheter

6.1. Vår äganderätt

Om inget annat avtalats, har vi all äganderätt i Tjänsten, inklusive patent, varumärken, servicemärken och affärshemligheter. Upphovsrätt samt andra immateriella rättigheter skyddas av svenska och internationella upphovsrättslagar.

6.2. Användarinnehåll

Du ansvarar över och garanterar att material, data, eller information, inkluderat personuppgifter, som du lägger upp på eller genom våra Tjänster (benämns gemensamt ”Användarinnehåll”) ägs av dig eller att du har rätt att överlämna sådan information. Innan du överlämnar information till oss från en tredje part garanterar du att du har tillhandahållit länken till LeadPilots integritetspolicy (https://leadpilot.com/integritetspolicy) till denna, samt att du fått ett uttryckligt godkännande av tredje part att överlämna informationen till oss. Varje gång du skickar in eller hanterar personuppgifter i våra Tjänster gäller personuppgiftsbiträdesavtalet.

Vi kan endast avslöja och använda ditt Användarinnehåll enligt vad som anges i dessa Villkor, vår integritetspolicy, Cookies Policy, och, när tillämpligt, personuppgiftsbiträdesavtalet.

Genom att godkänna och auktorisera att ett e-postkonto kopplas till våra Tjänster, samtycker och godkänner du vår insamling av information från det e-postkontot, samt vår rätt att skicka e-post på det e-postkontots vägnar. Vidare samtycker och godkänner du att det är ditt ansvar:
 • att erhålla alla nödvändiga medgivanden från användarna av e-postkontot innan kontot länkas till våra Tjänster;
 • att användarna av e-postkontot läst, förstått och godkänt vår integritetspolicy;
 • att e-postkontot tillhör det företag som är angivet i bindande avtalsförslag, vilket innebär att domänen för e-postkontot ägs av angivet företag.
 • att e-postkontot används i strikt arbetsrelaterade syften;
 • att kontinuerlig övervaka att e-postkontot kopplat till våra Tjänser används i strikt arbetsrelaterade syften. Personuppgiftsbiträdesavtalet gäller när e-postkopplingen mot våra Tjänster involverar hantering av personuppgifter.

6.3. Begränsad licens

Med förbehåll för att du följer dessa Villkor beviljas du härmed en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierbar licens för åtkomst och nyttjande av Tjänsterna för leadsgenerering och bearbetning av leads. En sådan licens omfattas dock av dessa Villkor och inkluderar inte någon rätt att:
 • sälja, återförsälja, underlicensiera, distribuera, hyra ut Tjänsterna eller innehållet;
 • 
använda Tjänsterna och innehållet i kommersiella syften som inte är relaterade till ditt behov av leadsgenerering eller bearbetning av leads;
 • distribuera eller offentliggöra någon information eller innehåll;

 • ändra eller på annat sätt utföra derivat användning av någon del av Tjänsterna eller innehållet;
 • användning av data mining, robotar eller liknande datainsamlings- eller extraktionsmetoder;
  ladda ner (förutom sidcachelagring) någon del av Tjänsterna eller innehåll som av oss inte uttryckligen tillåtits; eller
 • använda Tjänsterna eller innehåll för annat än vad de är menade till.
Användning av Tjänsterna eller innehåll till annat än vad som specificerats häri utan LeadPilots skriftliga tillstånd är strängt förbjudet och resulterar i att licensen sägs upp. Sådan otillåten användning kan också bryta mot gällande lagar om upphovsrätt eller varumärkesskydd, samt kommunikationsbestämmelser och stadgar. Såvida inte uttryckligen anges av oss ska inget i dessa Villkor tolkas som att någon rätt eller licens till patent, varumärke, upphovsrätt eller annan äganderätt av LeadPilot eller någon tredje part tillhandahålls, oavsett genom implikation eller av annan anledning.

6.4. Rätt att granska Användarinnehåll

Vi beviljas rätten att granska, kopiera samt internt distribuera Användarinnehåll och insamlad användningsdata för att skapa algoritmer och program. Algoritmerna och programmen används för att göra Tjänsterna smartare, identifiera problem och förbättra upplevelsen för dig som Kund.

6.5. Feedback och förslag

Du ger oss global, evig, oåterkallelig, avgiftsfri rätt att skapa, få skapat, använda, distribuera, modifiera, skapa derivat arbete av, integrera in i Tjänsterna och på annat sätt utnyttja något typ av förslag, förbättringsbegäran, rekommendation, korrigering eller annan typ av feedback delad med oss av dig eller användare relaterade till nyttjandet eller driften av våra Tjänster.

7. Konfidentiell information

“Konfidentiell information” omfattar all information, både muntlig och skriftlig, avslöjad av en part (hädanefter ”Avslöjande part”) till den andra parten (hädanefter ”Mottagande part”) som är betecknad konfidentiell eller som rimligen bör förstås vara konfidentiell med tanke på informationens karaktär och omständigheterna för avslöjandet. Konfidentiell information utesluter all information som, utan åsidosättande av någon skyldighet till Avslöjande part eller någon annan tredje part:
 • är allmänt känd för allmänheten;
 • var sedan tidigare känt av den Mottagande parten innan avslöjandet;

 • tas emot av en tredje part; eller
 • 
utvecklades självständigt av den Mottagande parten.
Den Mottagande parten ska säkerhetsställa att skyddet av Konfidentiell information mottagen av den Avslöjande parten ska vara av samma grad som om det handlade om den Mottagande partens Konfidentiella information av liknande karaktär, men skyddet skall inte vara mindre än rimligt.

Den Mottagande parten samtycker till att inte använda någon Konfidentiell information från den Avslöjande parten i något syfte utanför Avtalets räckvidd,  såvida inte annat har skriftligen avtalats med den Avslöjande parten, förutom när Konfidentiell information lämnas till partens dotterbolag, juridiska rådgivare eller revisorer som är i behov av informationen och som har skrivit sekretessavtal, åtminstone lika stränga som detta Avtal, med den Mottagande parten.

Trots det som nämnts ovan kan den Mottagande parten avslöja Konfidentiell information i den omfattning lagen kräver under förutsättning att denne meddelar den Avslöjande parten om detta i den utsträckning som tillåts enligt lag. Väljer den Avslöjande parten att bestrida avslöjandet tillhandahåller den Mottagande parten rimlig hjälp i den utsträckning som anses genomförbar och praktisk på den Avslöjande partens bekostnad.

8. Avtalstid och upphörande

8.1. Avtalets upphörande

Detta Avtal träder i kraft först när du godkänner sektion 1 av dessa Villkor. Avtalet fortlöper så länge du nyttjar våra Tjänster eller berörs av avtalstid för Tjänst nedan.

8.2. Avtalstid för Tjänst

Avtalstiden för tecknande av Tjänst ska vara som angivet i tillämpligt avtalsförslag. Kunden kan begära ändringar av avtalstiden som anges i avtalsförslaget och LeadPilot förbehåller sig rätten att avslå sådana begäranden.

Om inte annat anges i avtalsförslaget kommer Avtalet automatiskt att förlängas med samma avtalstid som utgående avtalstid såvida ingen av Parterna meddelar den andre om uppsägning minst 30 dagar före slutet på den aktuella avtalstiden.

8.3. Förtida upphörande

Vardera parten har rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande:

till följd av en säkerhetsbrist givet 30 dagars varsel till andra part och om sådan säkerhetsbrist förblir oåtgärdad inom varseltiden; eller
om endera av Parterna blir föremål för begäran om konkurs eller något annat rörande insolvens, mottagande, likvidation eller uppdrag till förmån för borgenärenden.

8.4. Radering av kunddata

Vi har ingen skyldighet att underhålla eller tillhandahålla någon data relaterat till kunden efter uppsägning eller upphörande av detta Avtal och vi har rätt att fortsätta använda denna data i sammanlagd form.

9. Ansvar

9.1. Garanti och friskrivning

Du förstår och accepterar att Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som den tillgängliggörs”, utan uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser av något slag. LeadPilot lämnar inga som helst utfästelser och friskriver sig från alla garantier om tillfredsställande kvalitet, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång. LeadPilot garanterar inte att Tjänsten är fri från skadlig programvara eller andra skadliga komponenter. LeadPilot lämnar inte heller några utfästelser avseende, och garanterar inte, stödjer inte och tar inte något ansvar för eventuella tredjepartsapplikationer (eller dess innehåll), användarinnehåll, enheter eller någon annan produkt eller tjänst som marknadsförs eller erbjuds av en tredje part i eller via Tjänsten eller någon länkad webbplats.

Inga råd och ingen information som du fått från LeadPilot, muntligen eller skriftligen, ska anses skapa något garantiåtagande för LeadPilot i detta avseende.

LeadPilot ansvarar endast för att tillhandahålla Tjänsterna enligt detta Avtal. LeadPilot ansvarar inte för kommunikationen som skapas, lagras eller skickas via Tjänsterna. Detta avsnitt tillämpas i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

Vad som sägs i detta avsnitt påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

9.2. Begränsningar

Du accepterar att om du har problem med eller är missnöjd med Tjänsterna är dina rättigheter begränsade till att säga upp Tjänsterna och att sluta använda Tjänsterna. Du accepterar att LeadPilot inte har någon förpliktelse eller något ansvar för tredjepartsapplikationer eller innehållet i dessa som gjorts tillgängliga genom eller i samband med Tjänsterna, och även om din relation med sådana tredjepartsapplikationer kan regleras i separata avtal med sådana tredje parter, är dina rättigheter i relation till LeadPilot, om du har problem med eller är missnöjd med tredjepartsapplikationer eller dess innehåll, begränsade till att avinstallera och/eller sluta använda sådana tredjepartsapplikationer.

LeadPilot, dess befattningshavare, aktieägare, anställda, agenter, ledning, dotterbolag, koncernbolag, efterträdare, förvärvare, leverantörer eller licensgivare ansvarar inte under några omständigheter för:

1. någon förlust eller skada (inklusive indirekta skador, särskilda skador, straffskadestånd, avskräckande skadestånd) som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om det antingen är uppenbart att den kommer att inträffa eller om, vid tiden för Avtalets ingående, både vi och du kunde anta att den kunde inträffa;

2. någon utebliven användning;

3. någon förlust av data;

4. någon förlust av verksamhet;

5. någon minskad vinst;

6. någon skada på enheter, i den utsträckning du kunde undvikit sådan skada genom att följa våra råd om att genomföra uppdateringar av Tjänsterna;

7. fall då skada uppkommer till följd av användning eller utebliven användning av LeadPilot, tredjepartsapplikationer eller tredjepartsapplikationers innehåll, oavsett rättslig grund och oavsett om LeadPilot har varnats om att dessa skador kan uppstå, och även om det innebär att det egentliga syftet med ett rättsmedel inte uppnås;

8. belopp, med avseende på sammanlagt ansvar för samtliga anspråk som avser Tjänsterna, som överstiger de belopp som du betalat till LeadPilot under de närmast föregående tre månaderna; eller

9. underlåtenhet eller brister vid genomförandet eller försening i förhållande till de skyldigheter som följer av Avtalet som orsakats av force majeure eller någon annan orsak som inte rimligen kunde förväntas eller som ligger utanför LeadPilots rimliga kontroll.

Ingenting i Avtalet ska innebära en friskrivning från eller begränsning av LeadPilots ansvar för bedrägeri, bedrägligt vilseledande, dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet, och, om det följer av tvingande tillämplig lag, grov vårdslöshet.

Detta avsnitt tillämpas i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Du kan ha rättigheter under tillämplig lag i din jurisdiktion som föreskriver rättsmedel i tillägg till de som anges ovan.

Om du har ett klagomål avseende Tjänsterna måste du kontakta kundtjänst i chatten som tillhandahålls i Appen eller på support@leadpilot.com.

9.3. Ersättning

Du åtar dig att ersätta och hålla LeadPilot skadeslöst från och för alla skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive skäliga kostnader och utgifter för juridiskt ombud) som uppstår på grund av:
 • att du bryter mot något i Avtalet;
 • ditt Användarinnehåll;
 • din användning av Tjänsterna;
 • eventuella felaktiga föreställningar av dig; eller
 • att du bryter mot någon lag eller kränker tredje parts rättighet.

10. Övrigt

10.1. Varsel

Om inte annat anges i Avtalet ska varsel, behörigheter och tillstånd anses ha tillhandahållits vid:
 • personlig leverans;

 • andra arbetsdagen, via post; eller

 • första arbetsdagen, via e-post.
Varsel, tillstånd och godkännanden enligt detta Avtal ska skickas till:

LeadPilot AB
Felix Kollin, VD
Grindsgatan 52
118 57, Stockholm, Sverige
E-post: info@leadpilot.com

Varsel, tillstånd och godkännanden till Kunden ska enligt detta Avtal levereras till den senaste e-postadress eller fysiska adress du tillhandahållit LeadPilot.

Det är Kundens ansvar att uppdatera sin kontaktinformation hos LeadPilot. LeadPilot ansvarar inte för några korrespondenter som inte lyckats nå kunden på grund av ändring i e-postadress eller fysisk adress som inte rapporterats till LeadPilot.

10.2. Fullständigt avtal och rangordning

Med undantag för vad som anges i detta avsnitt eller vad som uttryckligen överenskommits skriftligen mellan dig och LeadPilot, utgör Avtalet alla villkor som överenskommits mellan dig och LeadPilot (oavsett om dessa varit skriftliga eller muntliga), och ersätter alla tidigare avtal i anledning av Avtalet.

Vid eventuell konflikt eller inkonsekvens mellan avtalsförslaget och dessa Villkor ska det senaste  avtalsförslag som signerats av LeadPilot och Kunder reglera och styra konflikter och inkonsekvenser.

10.3. Överlåtelse

LeadPilot har rätt att, helt eller delvis, överlåta Avtalet och LeadPilot har rätt att, helt eller delvis, delegera sina skyldigheter enligt Avtalet. Du får inte, helt eller delvis, överlåta Avtalet och inte heller överlåta eller vidarelicensiera dina rättigheter enligt Avtalet till någon tredje part, om detta inte sker med LeadPilots skriftliga tillstånd, i samband med ackvisition eller fusion.

10.4. Ogiltighet, avstående från rättigheter och tolkning

Om inte annat anges i Avtalet gäller att ifall något villkor i Avtalet förklaras ogiltigt eller icke verkställbart, av någon anledning eller i någon utsträckning, ska en sådan ogiltighet eller bristande verkställbarhet inte på något sätt påverka eller innebära att övriga bestämmelser i Avtalet ska anses vara ogiltiga eller icke verkställbara, och tillämpningen av det villkoret ska verkställas i den utsträckning som lagen tillåter.

Om LeadPilot eller någon berättigad tredje part underlåter att tillämpa Avtalet eller något villkor i Avtalet ska det inte innebära att LeadPilot eller relevant berättigad tredje part ska anses ha avstått från sin rätt att göra det.

När orden "inklusive" och "inkludera" och variationer därav används i Avtalet ska de anses åtföljas av orden "men inte begränsat till".

10.5. Tillämplig lag

Såvida inte annat krävs enligt tvingande lag i en medlemsstat i Europeiska Unionen eller någon annan jurisdiktion ska svensk lag tillämpas på Avtalet (och eventuella utomobligatoriska tvister/anspråk som uppstår med anledning av eller i samband med dem), utan hänsyn till dess internationella privaträttsliga regler.

Du och LeadPilot samtycker även till att de svenska domstolar i relevant jurisdiktion ska anses ha behörighet att lösa samtliga tvister, krav, eller meningsskiljaktigheter som uppstår i samband med Avtalet (och eventuella utomobligatoriska tvister/anspråk som uppstår med anledning av eller i samband med dem). Inga andra länders domstolar ska ha behörighet att ta upp saken till prövning.

10.6. Enlighet med tillämplig lag

Du och LeadPilot samtycker att var part agerar i enlighet med tillämplig lag i respektive aktiviteter nämnda i detta Avtal.

10.7. Parternas relation

Under Avtalets giltighetstid anses du och LeadPilot vara oberoende leverantörer. Avtalet skapar inget partnerskap mellan Parterna, såvida annat inte skriftligen avtalats.

10.8. Force Majeure

Vi är inte skyldiga för förseningar, fel eller otillgänglighet i någon del av Tjänsterna, orsakat av omständigheter utom vår rimliga kontroll. Detta inkluderar regeringshandlingar, krig, terrorhandlingar, översvämningar, bränder, jordbävningar, civila oroligheter, strejker eller andra arbetskraftsproblem, strömavbrott, AI-världsdominans, vulkanisk aktivitet, ovanligt svåra väderförhållanden, handlingar utförda av hackare eller tredje- part-internetleverantörer.
sales@leadpilot.com

Vi svarar snabbt!

08 - 520 275 60
IntegritetspolicyGDPRAnvändarvillkorCookiesVanliga frågor och svar